Science Department

Science Department

Asha Nair
Principal
M.Sc., B.Ed.

Vaishali Kharnal
Headmistress
M.Sc., B.Ed.

Dr. Arti Chauhan (HOD) Biology M.Sc, M.Phil, Ph.D, B.Ed.

Anjula Yashlaha
Physics
B.Sc., B.Ed.

Trupti Khandelwal
Biology
B.Sc., B.Ed., CERT. IN FOOD & NUT

Tasneem Malu
B.Sc., MBA, B.Ed.

Varsha Dawar
B.Sc., B.Ed.

Dr. Sandhya Bageria
Chemistry
B.Sc., M.SC., B.Ed., M.Phil., Ph.D

Sumita Srivastava
B.Sc., B.Ed.

Anuradha Kapoor
B.Sc.., M.Sc., B.Ed., CTET

Ankur Verma
B.E., BCA, B.Ed.

Aparajita Bhowmik
B.Sc., M.Sc., B.Ed., M.Ed.

Ashwin Singh Rathore Physics
M.SC., B.Ed.
Vidushi Rawal  Chemistry
B.Sc., M.Sc., B.Ed., M.Ed.