3rd Language

3rd Language

Mahesh Jarani
French
B.COM, A1,A2,B1, B2,C1

Jaymala Ojha
Sanskrit
BA, MA, B.ED, M.ED

Ritu Sharma
Sanskrit
BA, MA, B.Ed.

Varsha Nankani
French
BA, A1, A2, B1, B2